Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETALING EN VOOR HET ZORGPROCES
Aandacht en Verbinding
Januari 2017

Hoofdstuk 1: algemene voorwaarden voor betaling
De hieronder weergegeven kosten van de behandeling en betalingsvoorwaarden zijn conform de voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten/LVVP waarvan ik lid ben.

1.1 Kosten van de behandeling
De maximale hoogte van de tarieven voor de behandelingen in de GGZ worden vastgesteld door de NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit). De kosten van een behandeling hangen af van de door de behandelaren bestede tijd. Hieronder valt directe tijd (face to face), maar ook behandelingen via email, chat, video bellen, het bespreken van de voortgang van de behandeling in het teamoverleg, het schrijven van verslagen, e.d. De NZa heeft op basis van te besteden tijd een aantal productgroepen gemaakt.
De NZa maakt onderscheid tussen basis GGZ zorg en gespecialiseerde GGZ zorg. De door hen vastgestelde maximum tarieven voor verschillende productgroepen zijn terug te vinden op:
https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz (basis GGZ) en op:
https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17109__Prestaties_en_tarieven_gespecialiseerde_ggz (gespecialiseerde GGZ).

De kosten voor u als cliënt hangen af van het soort behandeling (komt de behandeling in aanmerking
voor vergoeding?) en de contracten die ik heb met zorgverzekeraars en gemeenten.

1.2 Mogelijkheden en hoogte van vergoeding
Mogelijkheid en hoogte van vergoeding bij kinderen tot 18 jaar De behandeling wordt volledig vergoed door de gemeente als er sprake is van een DSM-diagnose, de huisarts heeft verwezen en de behandelaar een contract heeft met de gemeente. Via 1Np heb ik een contract met de gemeente Leiden en omringende gemeenten. Daardoor kan zowel de basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ volledig vergoed worden als aan de eisen is voldaan. Er is geen eigen risico.

Mogelijkheden voor vergoeding bij volwassenen
De behandeling bij Aandacht en Verbinding kan bij volwassenen vergoed worden uit het basispakket van uw zorgverzekering. Omdat het zorg vanuit de basisverzekering betreft, betaalt u zelf het jaarlijks vastgestelde eigen risico (een vast bedrag per jaar dat geldt voor alle kosten die vergoed worden uit
het basispakket dus ook bezoek aan medisch specialisten en medicijnen), voor zover dat nog niet is verbruikt in dit kalenderjaar. Als u er voor gekozen hebt om een hoger eigen risico te nemen dan betaalt u die meerkosten ook zelf.
U komt voor vergoeding in aanmerking als:

  • het gaat om een DSM-diagnose die voor vergoeding in aanmerking komt.
  • U een verwijzing hebt van de huisarts

Hoogte van vergoeding voor volwassenen met basis generalistische GGZ zorg
Aandacht en Verbinding heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars en voor de overige zorgverzekeraars loopt dit via 1Np die contracten heeft met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt daarmee altijd vergoed als het gaat om een indicatie die voor vergoeding in aanmerking komt.
Het eigen risico en het eventueel opgehoogde eigen risico betaalt u zelf.

Hoogte van vergoeding voor volwassenen met gespecialiseerde GGZ zorg

Via 1Np waar ik bij ben aangesloten, kan deze zorg vergoed worden met uitzondering van uw eigen risico. Er is echter een beperkt budget beschikbaar. Als dit op is dan loopt de vergoeding via ongecontracteerde zorg. Hiervoor werk ik samen met een collega psychotherapeute als regiebehandelaar. De hoogte van uw vergoeding hangt in dat geval af van uw polis. Bij een restitutiepolis is dit 100% en bij andere polis vormen kan het variëren tussen geen enkele vergoeding (budgetpolis) of een vergoeding tussen 60 en 75% (bij een Zorg In Natura polis). Het verschil betaalt u zelf. Mocht dit tot problemen leiden dan kunnen we in onderling overleg kijken wat we daarover afspreken.

1.3 Tarief voor ongecontracteerde zorg
Voor de zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik 100% van de maximale vergoeding zoals vastgesteld door de NZA. Dit geldt voor zowel de tarieven van de basis generalistische GGZ als voor de gespecialiseerde GGZ.

1.4 Tarief voor zelfbetalers
U kunt er altijd voor kiezen om zelf te betalen. In dat geval hanteer ik een tarief van 90% van de maximaal vastgestelde vergoeding zoals is vastgesteld door de NZa. Dit tarief geldt ook als de indicatie niet onder vergoede zorg valt. Als u de behandeling zelf betaalt, spreken we na de intake de behandelduur en de kosten af, op basis van het behandelplan. Als de kosten voor u een hinderpaal vormen, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

1.5 Tarief voor overige zorg producten
Mocht het niet tot een behandeling komen maar tot een advies aan de huisarts dan hanteer ik 100% van het tarief dat door de NZa is vastgesteld als tarief voor een ‘Overig Zorg Product/OZP’. Dit is voor 2017 vastgesteld op €98,- per sessie.

1.6 Tarief voor het niet verschijnen op afspraken
U wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur tevoren de behandelaar hiervan in kennis te stellen, om kosten, berekend voor de door u besproken tijd, te vermijden. U kunt dit doen via email/sms of voicemail. Als u niet op tijd afzegt dan wordt een tarief van €25,- per gemiste afspraak in rekening gebracht.

Hoofdstuk 2: algemene voorwaarden rondom zorgproces

2.1 Aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Aandacht en Verbinding. ECHTER: als u de behandeling vergoed wilt krijgen dan is een verwijzing nodig en een passende indicatie (zie onder het kopje: ‘mogelijkheden voor vergoeding’.

2.2 Behandelplan
Aan het begin van de behandeling wordt er door uw behandelaar in overleg met u een behandelplan gemaakt. Dit behandelplan zit in het dossier. Desgevraagd kunt u hiervan ook een afschrift ontvangen.

2.3 Vragenlijsten
Aandacht en Verbinding werkt vaak met vragenlijsten om de ernst van uw klachten vooraf, tijdens en aan het einde van de behandeling te kunnen beoordelen. Deze resultaten worden betrokken bij uw behandeling. Dit heet ROM (Routine Outcome Measurement).

2.4 Locatie
Aandacht en Verbinding is gevestigd aan Nachtegaallaan 17, 2333 XT te Leiden. Nevenlocatie: Langegracht 65A, 2312NW Leiden

2.5 Gegevens uitwisseling met huisarts
Aandacht en Verbinding wisselt gegevens uit met uw huisarts:
– of u in behandeling bent en vanaf wanneer;
– beëindiging van uw behandeling;
– voortijdig staken van uw behandeling of het niet nakomen van gemaakte afspraken.
Aandacht en verbinding zal u bij de start van de behandeling om toestemming vragen om deze gegevens uit te wisselen. Als u redenen heeft waarom u niet wilt dat uw huisarts deze berichten ontvangt, dan kunt u dat aangeven bij de behandelaar en aangeven op het intake formulier. Als u halverwege de behandeling tot deze wens komt, moet u uw behandelaar hiervan in kennis stellen.

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden.