Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BETALING EN ZORGPROCES; LIJST MET GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDERS
Aandacht en Verbinding
Januari 2022

De hieronder weergegeven kosten van de behandeling en betalingsvoorwaarden zijn conform de voorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten/LVVP waarvan ik lid ben.

Betalingsvoorwaarden:

1: Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

2: No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

3: De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

4: Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

5: Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

6: Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

7: Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Tarieven en kosten:

Dit is opgenomen onder de button ‘tarieven en kosten

 

Algemene voorwaarden rondom zorgproces

1: Aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij Aandacht en Verbinding. ECHTER: als u de behandeling vergoed wilt krijgen dan is een verwijzing nodig en een passende indicatie (zie onder het kopje: ‘mogelijkheden voor vergoeding’.

2 Behandelplan
Aan het begin van de behandeling wordt er door uw behandelaar in overleg met u een behandelplan gemaakt. Dit behandelplan zit in het dossier. Desgevraagd kunt u hiervan ook een afschrift ontvangen.

3 Vragenlijsten
Aandacht en Verbinding werkt vaak met vragenlijsten om de ernst van uw klachten vooraf, tijdens en aan het einde van de behandeling te kunnen beoordelen. Deze resultaten worden betrokken bij uw behandeling. Dit heet ROM (Routine Outcome Monitoring).

4 Locatie
Aandacht en Verbinding is gevestigd aan Nachtegaallaan 17, 2333 XT te Leiden. Nevenlocatie: Langegracht 65A, 2312NW Leiden

5 Gegevens uitwisseling met huisarts
Aandacht en Verbinding wisselt gegevens uit met uw huisarts:
– of u in behandeling bent en vanaf wanneer;
– beëindiging van uw behandeling;
– voortijdig staken van uw behandeling of het niet nakomen van gemaakte afspraken.
Aandacht en verbinding zal u bij de start van de behandeling om toestemming vragen om deze gegevens uit te wisselen. Als u redenen heeft waarom u niet wilt dat uw huisarts deze berichten ontvangt, dan kunt u dat aangeven bij de behandelaar en aangeven op het intake formulier. Als u halverwege de behandeling tot deze wens komt, moet u uw behandelaar hiervan in kennis stellen.

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden.