Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Diagnostiek

Bij eerstelijns hulpvragen kan vaak worden volstaan met een globale screening. Dit is onderdeel van de intake en het ondersteuningstraject. Soms zijn er redenen voor een uitgebreider onderzoek. Diagnostisch onderzoek brengt met behulp van tests, observaties en/of vragenlijsten in kaart wat er aan de hand is. Ik ben opgeleid om diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren te doen. Bij volwassenen gebruik ik alleen diagnostische vragenlijsten.

Een uitgebreid diagnostisch onderzoek vraagt meer tijd dan in de regel vergoed wordt door de zorgverzekeraar bij de eerstelijnspedagoog. Daarom wordt dit altijd vooraf met de ouders besproken.
Ouders kunnen er voor kiezen om een dergelijk onderzoek toch in de eerste lijn te laten doen. Het kan onnodige stigmatisering van het kind voorkomen. Zo stel ik geen psychiatrische diagnose die nog lang aan een kind kan blijven hangen. Gedrag dat als psychiatrisch te kenmerken valt, verdwijnt vaak met een gerichte aanpak. Hierover kunnen ouders geadviseerd worden. Ook kan opvoedingsondersteuning bijdragen aan het in gang zetten van de gewenste veranderingsprocessen.
Als een gerichte doorverwijzing naar de tweede lijn nodig is, dan zal ik daarover adviseren.

Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Intelligentieonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek / onderzoek van de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Onderzoek van het leerstijl, leergedrag en leervoorwaarden
  • Onderzoek van de gezins- en opvoedingsprocessen die samenhangen met de problematiek

Een diagnostisch onderzoek wordt samengesteld op basis van de vragen en veronderstellingen, die vooraf worden opgesteld. Slechts die onderzoeksactiviteiten worden verricht, die nodig zijn om de vragen te beantwoorden en de veronderstellingen te toetsen.