Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

PRIVACY: uw privacy speelt een rol vanaf het eerste contact!
Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacyregelgeving in werking getreden (AVG).  Aandacht en Verbinding draagt zorg voor het omgaan met uw persoonsgegevens volgens deze eisen in het hele proces van aanmelding en behandeling. Het volledige privacy statement van de praktijk vindt u onder aan deze pagina; onder de algemene voorwaarden.

Uw privacy is belangrijk wanneer u in behandeling komt. Dat moet ook, want er worden privacygevoelige persoonlijke gegevens verwerkt voor het leveren van zorg en het declareren van behandelingen bij zorgverzekeraars. Voor het borgen van uw privacy zijn er belangrijke regels voor uw medisch dossier en is er de geheimhoudingsplicht van uw zorgverlener. Ook tijdens (digitale) uitwisseling van informatie met u, moet uw privacy goed beschermd zijn.
• Om kenbaar te maken dat uw zich wilt aanmelden, hoeft u alleen een SMS te sturen met uw naam, telefoonnummer en emailadres. Ik neem dan telefonisch contact met u op.
• Gewone (onbeveiligde) email, maar ook WhatsApp, zijn onder de nieuwe AVG-regels niet langer geschikt om zaken rondom de behandeling met u als cliënt uit te wisselen. Dit is met name om datalekken te voorkomen. De servers die deze gegevens opslaan, staan vaak ook niet in Europa.
• U krijgt, na uw instemming, toegang tot het cliëntenportaal van het elektronisch patiëntendossier. Dit is een beveiligde emailomgeving, die u kunt benaderen met een eigen wachtwoord. Hierin kunt u gedurende de hele behandeling allerlei persoonlijke zaken uitwisselen. Voor vragen over of verzetten van afspraken gebruiken cliënten graag sms of what’s app. Dit blijft in overleg mogelijk.

Beroepsgeheim
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er niet zonder uw toestemming informatie over u mag worden gegeven aan derden. In zeer uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat hiervan afgeweken moet worden.
Aan het begin van de behandeling bepaalt u of uw huisarts geïnformeerd mag worden over onze bevindingen en het globale verloop van de behandeling (bij het begin en/of bij afronding van de behandeling).
Als het gaat om rapportage aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of uitwisseling van informatie met een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. We bespreken wat er in dat geval wordt uitgewisseld.

Dossier
Uw gegevens worden opgenomen in het beveiligde patiëntendossier. Dit geldt ook voor de informatie die wordt uitgewisseld via het beveiligde cliëntenportaal en voor de voor- en nametingen die in het kader van de behandeling worden gedaan. U hebt als cliënt het recht om uw dossier in te zien, op te vragen en ook om na de behandeling (schriftelijk) te verzoeken om vernietiging van uw dossier.
Met alle leveranciers van de digitale voorzieningen die in de praktijk worden gebruikt (het patiëntendossier, de beveiligde email, het cliëntenportaal en de meetinstrumenten) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de Avg.

ALGEMENE VOORWAARDEN
• De behandelovereenkomst tussen de cliënt en Aandacht en Verbinding komt tot stand indien de cliënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan.
• Aandacht en Verbinding beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
• Aandacht en Verbinding bepaalt of de zorg geboden kan worden die noodzakelijk is. Wanneer dit niet het geval is zal dit gecommuniceerd worden aan de cliënt.
• De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt bij de cliënt.
• Aandacht en Verbinding is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om het BSN-nummer te registreren en de identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs, verzekeringspasje en (indien het gaat om zorg vanuit de basisverzekering) een verwijsbrief mee.
• Aandacht en Verbinding is gebonden aan de beroepscode voor psychologen. De beroepscode omvat regels en plichten van de GZ- psycholoog en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector).
• Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij Aandacht en Verbinding aangeven.
• De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier (Elektronische Cliënten Dossier), met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen van de GZ-psycholoog. Aandacht en Verbinding verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling en tot 20 jaar na afsluiting van de behandeling.
• Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring).
• Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: consulten die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal € 95,00 per consult in rekening gebracht worden. Deze no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
• Aandacht en Verbinding behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.aandachtenverbinding.nl.

PRIVACY STATEMENT

Aandacht en verbinding, gevestigd te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51389509, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Aandacht en Verbinding met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Aandacht en Verbinding persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de Aandacht en Verbinding;
c. bezoekers van https://www.aandachtenverbinding.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Aandacht en Verbinding;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Aandacht en Verbinding contact opnemen of van wie Aandacht en Verbinding persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2. Verwerking van persoonsgegevens
a. Aandacht en Verbinding verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via (beveiligde) email, beveiligde cliëntenportaal, webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. Aandacht en Verbinding verwerkt persoonsgegevens die met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. Aandacht en Verbinding verwerkt geen persoonsgegevens die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Aandacht en Verbinding zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Er worden statistieken bij de hostingpartij bijgehouden, waar het domein https://www.aandachtenverbinding.nl is ondergebracht.
3. Doeleinden verwerking
Aandacht en Verbinding verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor behandeling en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. Statistieken (zoals genoemd onder 2c) worden bij de hostingpartij waar het domein https://www.aandachtenverbinding.nl is ondergebracht bijgehouden t.b.v. capaciteitsberekening van de website.
4. Rechtsgrond
Aandacht en Verbinding verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor behandeling of bijeenkomst.
5. Verwerkers
Aandacht en Verbinding kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Aandacht en Verbinding persoonsgegevens verwerken. Aandacht en Verbinding sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Persoonsgegevens delen met derden
Aandacht en Verbinding deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Aandacht en Verbinding deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
7. Doorgifte buiten de EER
Aandacht en Verbinding geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Aandacht en Verbinding ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
8. Bewaren van gegevens
Aandacht en Verbinding bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Aandacht en Verbinding hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
9. Wijzigingen privacystatement
Aandacht en Verbinding kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Aandacht en Verbinding gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Aandacht en Verbinding te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Aandacht en Verbinding door een e-mailbericht te sturen naar els.andrea@aandachtenverbinding.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Aandacht en Verbinding persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Aandacht en Verbinding door een e-mailbericht te sturen naar els.andrea@aandachtenverbinding.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).