Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Meer over opleiding en werkervaring

In 1978 ben ik afgestudeerd in de orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Groningen/RUG. In de orthopedagogiek komt kennis over het opvoeden samen met kennis over problemen tijdens het opvoeden. Het is daardoor een breed vakgebied. Naast algemene kennisvakken (pedagogiek, (gezins)sociologie, (kinder)psychologie, kinderpsychiatrie, leerproblemen, gedragsproblemen, statistiek en methodologie) heb ik me gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg met als speciale belangstellingsgebieden: neuropsychologie en filosofie. Daarnaast was er veel aandacht voor diagnostiek en agogische vaardigheden zoals (spel)observatie, gespreksvoering, vergader- en discussietechnieken, counseling en teambegeleiding.
Tijdens de studie heb ik als student-assistent gewerkt aan spelobservatie, testnormering en intervisie.

Na mijn studie heb ik elf jaar gewerkt als oprichter en orthopedagoog bij de Stichting Praktisch Pedagogische Thuishulp in Leiden en omgeving. Deze stichting gaf op een praktische manier ondersteuning bij opvoedingsvragen rond kinderen met een beperking of handicap. Daar heb ik geleerd om te versterken wat goed gaat in de omgang met de kinderen en aan te sluiten bij de gewoontes en waarden in het gezin. Pedagogische en psychologische inzichten kunnen helpen als ze op maat gesneden zijn van het kind, de ouders, eventuele broertjes en zusjes en andere belangrijke personen.

Tegelijkertijd werkte ik als universitair docent bij de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Daar gaf ik onderwijs in diagnostiek, behandelplanning, gespreksvoering, teambegeleiding en multidisciplinair werken. Ik begeleidde stages en scripties op het terrein van de gehandicaptenzorg en nam deel aan onderzoeksprojecten. De combinatie van werken op de universiteit en in de praktijk was voor mij een geweldige stimulans om bruggen te slaan tussen onderzoek en praktijk en om praktijkgerichte, wetenschappelijke kennis te helpen ontwikkelen.

Beide banen heb ik 11 jaar gecombineerd. In deze periode heb ik onder andere mijn diagnostiek registratie behaald en bijscholingen gevolgd rondom stoornissen in het autismespectrum. Ook heb ik samen met mijn collega Maus Bruinsma een boek geschreven over het opvoeden van kinderen van anderhalf tot vier jaar: ‘Omgaan met kinderen van 1,5 tot 4’ (uitgegeven bij Wolters-Noordhoff (niet meer verkrijgbaar)).

Toen ik zelf kinderen kreeg, ben ik minder gaan werken en kwam de antroposofie in mijn leven.

Ik werkte 12,5 jaar als projectleider en programma coördinator bij een landelijk instituut voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis en methodieken in de zorg en ondersteuning: het NIZW, nu bekend onder de naam Vilans. Ik werkte in deze periode met enthousiaste en innovatieve mensen die midden in het werk stonden en van daaruit vorm wilden geven aan een vernieuwde aanpak. We integreerden de nieuwste, wetenschappelijke inzichten met eigen kennis, ervaring en oplossingsrichtingen. Zo kreeg het verbinden van wetenschap en praktijk voor mij een nieuwe impuls door meer kennis over het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. In het verlengde daarvan heb ik in het project ‘Samen werken aan Integrale vroeghulp’ de nieuwe werkwijze helpen borgen door een verankering in een wettelijk vastgelegde financiering.

In deze periode heb ik mijn registratie als GZ-psycholoog behaald en onder andere bijscholing gehad op het gebied van projectmanagement en creatief schrijven.
Ik heb een aantal publicaties geschreven waaronder boeken over trends in de zorg aan mensen met een lichamelijke beperking (Opmaat), een handboek voor een integrale aanpak van hulp aan heel jonge kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling (Samen werken aan integrale vroeghulp) en een boek met ervaringen en tips van scholieren met een lichamelijke beperking op een reguliere middelbare school (Gehandicapt; nou en?).

Vanaf 2002 werk ik bij de Inspectie voor de GezondheidsZorg/IGZ. Ik heb die overstap gemaakt om vanuit de rol van het toezicht een bijdrage te leveren aan kwaliteit en veiligheid van de gehandicaptenzorg. Naast het inspecteren heb ik me bij de inspectie bezig gehouden met het ontwikkelen van instrumenten en een bijdrage geleverd aan het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

In deze periode heb ik ook scholing gevolgd in het verlengde van mijn persoonlijke interesse gebieden. Ik heb twee jaartrainingen gevolgd over stemexpressie en kennis gemaakt met ‘mindfullness’ als methode. Ook heb ik aan de Universiteit van Humanistiek een jaar lang half-time een ‘minor’ gevolgd om me opnieuw te verbinden met levensbeschouwelijke en filosofische vraagstukken die me al van kinds af aan fascineren.

Mijn praktijk voor opvoedingsondersteuning en eerstelijns psychologische hulp heb ik opgericht in 2011. Daarin werk ik 12 uur per week. Ik combineer dat met mijn werk bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (28 uur per week).

Mijn belangrijkste bijscholingstrajecten vanaf 2000 zijn:

 • najaar 2013: bijscholing individuele begeleiding van stemexpressie bij Marius Engelbrecht Training
 • september 2013: internationaal congres over ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 • juli 2013: congres over dementie
 • najaar 2012: basisopleiding tot mindfullness trainer bij ‘See True Mindfullness’
 • mindfulness: congres (2011 en 2010), workshop (2011 en 2010) en training (2011 bij Jenneke van Doorn in Leiden). Dit pas ik toe in mijn praktijk: zie methodieken
 • minor humanistiek aan de Universiteit van Humanistiek (2010 en 2009: een jaar lang half-time). Dit was een schakelklas die toegang geeft tot de master Humanistiek en in gecomprimeerde vorm de belangrijkste lesstof uit de bachelorfase aanbiedt over de levensbeschouwelijke grondslag van de humanistiek in relatie tot andere levensbeschouwingen, filosofische stromingen en kennis uit de menswetenschappen;
 • projectleiderschap: vijf blokken van twee dagen, afgesloten in 2009. Ook in 1993 heb ik een cursus gedaan over projectmanagement;
 • stemexpressie: tweejarige opleiding van 24 tweedaagse blokken bij Marius Engelbrecht Trainingen, afgesloten in 2008. Dit pas ik toe in mijn praktijk: zie methodieken;
 • inspectieacademie (eenjarige opleiding van een dag per week, afgesloten in 2004);
 • deelname aan congressen van de International Association of Scientific Studies of people with Intellectual Disabilities/IASSID (2010, 2008, 2006, 2004)
 • psychic readers opleiding: tweejarige opleiding bij Andrea Groen, afgesloten in 2000