Praktijk voor opvoedingsondersteuning
en eerstelijns psychologische hulp

Meer over opleiding en werkervaring

In 1978 ben ik afgestudeerd in de orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Groningen. In de orthopedagogiek gaat het om kennis over problemen bij het opvoeden. Het is een breed vakgebied. Naast algemene kennisvakken (pedagogiek, (gezins)sociologie, (kinder)psychologie, kinderpsychiatrie, leerproblemen, gedragsproblemen, statistiek en methodologie) heb ik me gespecialiseerd in de gehandicaptenzorg met als speciale belangstellingsgebieden: neuropsychologie en filosofie. Daarnaast was er veel aandacht voor diagnostiek en agogische vaardigheden zoals (spel)observatie, gespreksvoering, vergader- en discussietechnieken, counseling en teambegeleiding.
Tijdens de studie heb ik als student-assistent gewerkt aan spelobservatie, testnormering en intervisie.

Na mijn studie heb ik elf jaar gewerkt als oprichter van en orthopedagoog bij de Stichting Praktisch Pedagogische Thuishulp in Leiden en omgeving. We gaven op een praktische manier ondersteuning bij opvoedingsvragen rond kinderen met een beperking of handicap. Daar heb ik geleerd om te versterken wat goed gaat in de omgang met de kinderen en aan te sluiten bij de gewoontes en waarden in het gezin. Pedagogische en psychologische inzichten  helpen als ze op maat gesneden zijn van het kind, de ouders, eventuele broertjes en zusjes en andere belangrijke personen in het gezin.

Tegelijkertijd werkte ik als universitair docent bij de vakgroep orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam. Daar gaf ik onderwijs in diagnostiek, behandelplanning, gespreksvoering, teambegeleiding en multidisciplinair werken. Ik begeleidde stages en scripties op het terrein van de gehandicaptenzorg en nam deel aan onderzoeksprojecten. De combinatie van werken op de universiteit en in de praktijk was voor mij een geweldige stimulans om bruggen te slaan tussen onderzoek en praktijk en om praktijkgerichte, wetenschappelijke kennis te helpen ontwikkelen.

Beide banen heb ik 11 jaar gecombineerd. In deze periode heb ik onder andere mijn diagnostiek registratie behaald en bijscholingen gevolgd rondom stoornissen in het autismespectrum. Ook heb ik samen met mijn collega Maus Bruinsma een boek geschreven over het opvoeden van kinderen van anderhalf tot vier jaar: ‘Omgaan met kinderen van 1,5 tot 4’ (uitgegeven bij Wolters-Noordhoff (niet meer verkrijgbaar)).

Toen ik zelf kinderen kreeg, ben ik minder gaan werken en kwam de antroposofie in mijn leven.

Ik werkte 12,5 jaar als projectleider en programma coördinator bij een landelijk instituut voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis en methodieken in de zorg en ondersteuning: het NIZW, nu bekend onder de naam Vilans. Ik werkte in deze periode met enthousiaste en innovatieve mensen die midden in het werk stonden en van daaruit vorm wilden geven aan een vernieuwende aanpak. We integreerden de nieuwste, wetenschappelijke inzichten met eigen kennis, ervaring en oplossingsrichtingen. Zo kreeg het verbinden van wetenschap en praktijk voor mij een nieuwe impuls: die van het implementeren van nieuwe ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. In het verlengde daarvan heb ik in het project ‘Samen werken aan Integrale vroeghulp’ de nieuwe werkwijze helpen borgen door een verankering in een wettelijk vastgelegde financiering.

In deze periode heb ik mijn registratie als GZ-psycholoog behaald en onder andere bijscholing gehad op het gebied van projectmanagement, implementatiestrategien en creatief schrijven. Ik heb een aantal publicaties geschreven waaronder boeken over trends in de zorg aan mensen met een lichamelijke beperking (Opmaat), een handboek voor een integrale aanpak van hulp aan heel jonge kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling (Samen werken aan integrale vroeghulp) en een boek met ervaringen en tips van scholieren met een lichamelijke beperking op een reguliere middelbare school (Gehandicapt; nou en?).

Van augustus 2002 tot en met december 2016 werkte ik bij de Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ). Ik heb die overstap gemaakt om vanuit de rol van het toezicht een bijdrage te leveren aan kwaliteit en veiligheid van de gehandicaptenzorg. Naast mijn werk als inspecteur was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van instrumenten voor het algemene toezicht op de gehandicaptenzorg en heb ik een bijdrage geleverd aan het landelijke kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Ook heb ik een aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd. In een later stadium werd het toezicht op de gehandicaptenzorg geintegreerd met het toezicht op de ouderenzorg door hetzelfde toezicht instrument te gebruiken en de focus te leggen op veiligheid, kwaliteit en clientgericht werken.

In deze periode heb ik scholing gevolgd om het werk als inspecteur te kunnen doen (inspectie academie) en bijscholingen op het gebied van projectmanagement, gespreksvoering (omgaan met weerstand en onderzoekende gespreksvoering), terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, risicogestuurd toezicht, patientveiligheid.  Daarnaast heb ik in die periode de Europese en wereldcongressen bezocht van de International Association of Scientific Studies for people with Disabilities (IASSID) en daaraan bijdrages geleverd (presentaties als spreker en via posters). Ook nam ik deel aan de Europese en wereldcongressen over patientveiligheid en aan de congressen van de European Association on Mental Health in Intellectual Disabilities (EAMHID).

Ook volgde ik bijscholing in het verlengde van mijn persoonlijke interesse gebieden. Ik heb drie jaartrainingen gevolgd over stemexpressie en kennis gemaakt met ‘mindfullness’ als methode. Ook heb ik aan de Universiteit van Humanistiek een jaar lang half-time een ‘minor’ gevolgd om me opnieuw te verbinden met levensbeschouwelijke en filosofische vraagstukken die me al van kinds af aan fascineren.

Mijn praktijk voor opvoedingsondersteuning en eerstelijns psychologische hulp heb ik opgericht in 2011. De eerste vijf jaar voor 12 uur per week in combinatie met mijn werk bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (terug gebracht naar 28 uur per week). Na mijn vertrek bij de IGZ werd het al snel een full-time baan. Nu werk ik 3 dagen per week.

Relevante bijscholingstrajecten vanaf 2010 zijn:

 • Opleiding soundhealing: 4 weken van zes lesdagen per week in 2022
 • Integratieve theorie gestuurde psychodiagnostiek: 13 t/m 18 september 2020 (zes daagse cursus, literatuurstudie en opdrachten)
 • Hoog sensitiviteit: bevindingen uit de wetenschap en richtlijnen voor de praktijk: 27 november 2020 (eendaagse cursus)
 • Basis cursus EMDR: 2018 (5 dagen, opdrachten en literatuurstudie)
 • NR Academy: leergang board potentials: 2018 en 2019 (23 contacturen, opdracht en literatuurstudie)
 • Goede GGZ: herstel van de menselijke maat: 17 maart 2016 (congres)
 • Sterker en beter; op weg naar een toegankelijke eerstelijnszorg voor mensen met  verstandelijke beperkingen: 18 juni 2015 (eendaags congres)
 • Opleiding Acceptance Commitment Therapy: 2015 (36 contact uren, literatuurstudie en opdrachten)
 • Vierde IASSID Europe Congress: 14 t/m 17 juli 2014 (meerdaags congres; presentatie)
 • Bijscholing individuele begeleiding van stemexpressie bij Marius Engelbrecht Training: najaar 2013 (drie daagse cursus)
 • Internationaal congres over ontwikkelingen in de  geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking: september 2013 (meerdaags congres)
 • Congres over dementie: juli 2013 (eendaags congres)
 • najaar 2013: bijscholing individuele begeleiding van stemexpressie bij Marius Engelbrecht Training
 • Basis opleiding tot mindfullness trainer bij ‘See True Mindfullness’: najaar 2012 (8 cursusdagen, opdrachten en literatuurstudie: 148 studie uren)
 • Training in mindfulness: 2011 (achtdaagse cursus als deelnemer)
 • Congressen over mindfullness als methodiek: 2011 en 2010 (eendaagse congressen)
 • Workshops over mindfullness als methodiek: 2011 en 2010 (eendaagse workshops)
 • mindfulness: congres (2011 en 2010), workshop (2011 en 2010) en training (2011 bij Jenneke van Doorn in Leiden). Dit pas ik toe in mijn praktijk: zie methodieken
 • minor humanistiek aan de Universiteit van Humanistiek (2010 en 2009: een jaar lang half-time). Dit was een schakelklas die toegang geeft tot de master Humanistiek en in gecomprimeerde vorm de belangrijkste lesstof uit de bachelorfase aanbiedt over de levensbeschouwelijke grondslag van de humanistiek in relatie tot andere levensbeschouwingen, filosofische stromingen en kennis uit de menswetenschappen.

Daarnaast heb ik me via zelfstudie verdiept in schematherapie, meta cognitieve therapie (MCT), gaslight effect, emotie regulatie, internet platforms over ADHD en familieopstellingen.